Darmowa dostawa od 149 zł

Regulamin sprzedaży towarów

obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

Pobierz regulamin w formacie PDF

Regulamin, który czytasz dotyczy usługi sprzedaży produktów fizycznych dostępnych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.maadpolska.pl. Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup produktów będziemy nazywać „sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady sprzedaży w sklepie, warunki umowy sprzedaży, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Informacje dostępne w sklepie i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@maadpolska.pl  oraz pod numerem telefonu +48 784 084 505.

Kto sprzedaje produkt?

Sprzedawcą produktów fizycznych jest właściciel sklepu prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GAM PL sp. z o.o., z siedzibą w Żółwinie (05-807) przy ul. Cedrowej 7, NIP PL5342641035, REGON 389205002.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin obowiązuje klientów sklepu. Za każdym razem, gdy w treści Regulaminu piszemy o „kliencie” mamy na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, jak i osoby dokonujące zakupów w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą.

Wyjaśnienie definicji

Sprzedawca

Spółka GAM PL sp. z o.o. z siedzibą w Żółwinie (05-807) przy ul. Cedrowej 7,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000905768, NIP PL5342641035, REGON 389205002

Sklep

Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.maadpolska.pl

Formularz zamówienia

Formularz służący do złożenia zamówienia na produkty. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych produktów do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

Klient

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupów w sklepie.

Przedsiębiorca

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w sklepie zawierając Umowę sprzedaży, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Konsument

To osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu w Sklepie, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy sprzedaży wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Konto Klienta

To indywidualny dostęp Klienta do Sklepu (Usługa Elektroniczna), określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta.

Produkt

To produkt fizyczny oferowany w sklepie. Opis produktów oraz ceny brutto są dostępne w sklepie przy każdym z prezentowanych produktów.

Cena

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży. Co do zasady, Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

Wymagania Techniczne

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy sprzedaży, tj.: 

 • komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
 • dostęp do poczty elektronicznej; 
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Opera, Safari;

Umowa sprzedaży/Umowa

To umowa zawierana pomiędzy sprzedawcą produktów a klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach której sprzedawca zobowiązuje się do wydania Produktów, a Klient do zapłaty Ceny.

Umowa o świadczenie usług

Zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie

To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży kierowaną do Sprzedawcy oraz swoje dane (dane Klienta) niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

Dzień Roboczy

Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Koszyk

Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub więcej Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie.

Promocje

Szczególne warunki zawarcia Umowy sprzedaży proponowane przez Sklep w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Sklep zasadach np. obniżenie ceny Produktu lub Produktów.

Cena Początkowa

Pierwsza Cena Produktu, w której Produkt pojawił się w Sklepie. 

Ostatnia Najniższa Cena

Najniższa Cena, w jakiej produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

Cena Promocyjna

Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę Promocji.

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.);

Regulamin

Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Ogólne warunki korzystania
ze Sklepu

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy na odległość w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Jeżeli natomiast zapoznał się z jego treścią w sposób opisany wyżej, jest związany jego postanowieniami.
 3. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać podstawową wiedzę na temat zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu (w tym zakupów on-line) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

  a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
  b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
  c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
  e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Produktów;
  f) niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  g) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości;
  h) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu wybranego sposobu dostawy i płatności;

 6. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

 7. Produkty mogą być udostępniane do sprzedaży w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.

 8. W przypadku udostępnienia produktów w ramach Promocji, Sprzedawca oznacza dany produkt jako udostępniony w Cenie Promocyjnej. Cena wskazywana przez sprzedawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej Produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).

Usługi Elektroniczne w Sklepie, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
  a)
  Usługę zawierania Umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie;
  b) Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta w Sklepie;
  c) Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
  d) Usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka.
 2. Klient ma możliwość założenia Konta w Sklepie przy składaniu Zamówienia.  Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do zakupu Produktu.
 3. Sprzedawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie co najmniej 1 roku od dnia założenia.
 4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola ,,Załóż konto’’. 
 5. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login i hasło.
 6. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularz rejestracyjnego i przesłanie do Sprzedawcy poprzez stronę Sklepu. Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia konta Klienta przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta w Sklepie. 
 7. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.
 8. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie. 
 9. Klient może dokonać zakupów bez zakładania Konta.
 10. Sprzedawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu. 
 11. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
 12. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy – każdorazowo ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu. 
 14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 15. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduję się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację. 
 16. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Sprzedawcy i nie wpływają w żaden sposób na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zasady sprzedaży produktów. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – płatności i dostawa Produktu

 1. Sklep umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów sprzedaży Produktów.
 2. Główne cechy Produktu i specyfikacja są określone na stronie każdego Produktu.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej. 
 4. Umowa sprzedaży Produktu zawierana jest przez złożenie Zamówienia w Sklepie za pomocą formularza zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Sprzedawcę. 
 5. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest zobowiązanie Sprzedawcy do dostarczenia produktu Klientowi za cenę wskazaną w sklepie płatną przez Klienta.
 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Produktów do Koszyka po czym Klient przechodzi do formularza Zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. 
 8. Klient, który nie posiada Konta jest zobowiązany samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. 
 9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy sprzedaży, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży tj.: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności za Produkty przez Klienta. 
 10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Sprzedawcy, a także zapłata Ceny za Produkt, przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga. 
 12. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrane Produkty. 
 13. Klient ma możliwość weryfikacji Produktów znajdujących w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia. 
 14. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane w Sklepie.
 15. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sklep wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty lub kilku ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia. 
 17. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 18. W przypadku odmowy przyjęcia ofert bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa sprzedaży w zakresie Produktów wskazanych przez Sklep w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa sprzedaży nie została zawarta.
 19. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach Sprzedawca informuje w Formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty dostawy.
 20. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Sprzedawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.
 21. Sprzedawca organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne w Sklepie. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktów w Sklepie. 
 22.  Sklep umożliwia następujące metody płatności: płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24; płatność za pobraniem w przypadku dostawy do Paczkomatu InPost.
 23. Sprzedawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub w formie papierowej wraz z przesyłką zawierającą Produkt na adres wskazany przez Klienta. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.

Koszty, sposób i termin zapłaty

 1. Produkty oferowane w Sklepie to przedmioty z branży fryzjerskiej. W ramach Umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi zakupione produkty zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia Produktu fizycznego oznacza, że Sprzedawca dokonuje wysłania zakupionego Produktu na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta.
 3. Dostępne metody dostawy Produktu fizycznego oraz przewidywany czas przygotowania zamówienia są widoczne na stronie internetowej Sklepu.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 6. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowania Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Produktu wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest prezentowany w zakładce „Metody Dostawy” na stronie internetowej Sklepu lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę. 
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez Sprzedawcę każdorazowo termin dostawy.  
 8. Jeżeli podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia Produktu fizycznego, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej Produktu (przedsprzedaż).
 9. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Produktu o najdłuższym czasie dostawy.

Uprawnienia z tytułu niezgodności produktu z Umową (odpowiedzialność za wady Produktu)

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Przy czym gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w punktach od 4 do 8. 
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu z umową. 
 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu z Umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. 
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.  
 8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt. 
 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z punktem 5.
  b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z punktem 7-9.
  c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.
 11. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową i złożył oświadczenie Sprzedawcy a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację.  Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 13. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby Sprzedawcy.  W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi Sprzedawca.
 14. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową jest wyłączona.
 15. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z Umową istniejącej w chwili jego dostarczenia i ujawnionej w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności z Umową. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 17. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie reklamacji i niezgodności Produktu z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 w zw. Z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.
 18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Sprzedawcy.
 19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sklepu, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. 
 2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na dane kontaktowe podane na początku Regulaminu.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 4. Dla przyśpieszenia procesu odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy udostępnionego jako załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko rekomendacją a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od Umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał inną informację w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. 
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb  oraz w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Przedsiębiorca na prawa konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin w trakcie procesu zakupowego, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz odstąpienia, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Sprzedawcy. 
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
 14. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Sprzedawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
 15. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 16. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.
 17. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 
 18. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

 1. Sprzedawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki sprzedaży, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych produktów lub usług, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
 2. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania. 
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzeniem z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie. 
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu punkt 5 litera od a do h.

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy. 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

Nazwa produktu: ___________

Liczba: ___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie produktów z naszego Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy:

_____________________________________________________________. 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu produktu określone w Regulaminie.

 

 _________________________________

podpis oraz data

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informujemy, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest GAM PL sp. z o.o.. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy sprzedaży. 
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.  Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod na stronie internetowej Sklepu.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta, natomiast utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail. 
 3. Dowód dokonania zakupy przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie papierowej w przesyłce zawierającej Produkt. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 6. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego. 
 7. Udostępnione treści (m.in. opis produktów) w ramach tej strony internetowej stanowią przejaw naszej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przez nas treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Koszyk

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty

Wróć do zakupów